Glory be to Jesus Christ!

Dear Catechists,

“PASS IT ON”

I greet all of you as we begin a new Catechetical Year! And I express my gratitude to you on behalf of all the pastors of the Church for your beautiful ministry!

Imagine, Jesus’ last words as he returns to the Father are addressed directly to catechists. Following his Resurrection, he says, “All authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything that I have commanded you. And remember, I am with you always, to the end of the age”(Matthew 28: 18-20).

With this, Jesus commissions his disciples, and not only his disciples, but all of us, to be catechists.

To be a catechist means to “pass it on.”

Let me explain.

My Grade 3 teacher was Mrs. James. Among the many lessons she taught us was how important is listening. She did so through a game known as the Telephone Game. In this popular children’s game, the players stand in a circle, and the first player thinks up a short phrase and whispers it into the ear of the next player. The second player repeats the phrase into the ear of the next player, and so on. The last player says the phrase out load. The fun in the game is to see whether or not the last phrase resembles the first, which can be quite funny when it doesn’t (either through poor listening skills or when one of the players deliberately changes the phrase half-way through the game!)

Some common phrases in playing the game today are: “When I grow up, I want to be an elevator;” or“The best chips are chocolate chips;” or “Wouldn’t the Minions look funny in contact lenses.”

If we play the game using Bible phrases, some popular phrases might be: “God is love;” or “Without Jesus, we can do nothing;” or, for the more adventurous,“For God so
loved the world that he gave his only Son, so that everyone who believes in him may not perish but may have eternal life” (which is the very first “big” Bible verse that I learned as a youth!).

Our faith is intended to be passed on, from one generation to the next. Indeed, we can judge what makes a parish successful (or a family for that matter, which is the domestic Church) is its ability to pass on the faith from one generation of parishioners to the next, that is from parents to their children, and then to their grandchildren.

Catechists, as begin a new Catechetical Year, I pray that the Holy Spirit blesses you and your ministry in passing on our faith in Jesus Christ – who loves and cares for us – to our children, youth, and adults whom you teach, but also to your own children, family, and friends.

God bless you!

In Christ,

Bishop David Motiuk
Chair, Patriarchal Catechetical Commission
Eparchy of Edmonton


 

Високопреосвященним та Преосвященним Владикам,
Головам Єпархіальних катехитичних комісії,
Катехитам

Слава Ісусу Христу!

Дорогі катехити!

ПЕРЕДАВАЙМО ДАЛІ!

Вітаю всіх Вас з початком нового катехитичного року! І я висловлюю подяку Вам від імені всіх пасторів Церкви за Ваше прекрасне служіння!

Уявіть собі, останні слова Ісуса, коли Він повертається до Отця, адресовані безпосередньо катехитам! Після свого Воскресіння Він каже: «Дана мені всяка влада на небі й на землі. Ідіть, отже, і зробіть учнями всі народи: христячи їх в ім’я Отця і Сина і Святого Духа; навчаючи їх берегти все, що я вам заповідав. Отож я з вами по всі дні аж до кінця віку» (Мт 28, 18-20).

Цим Ісус зобов’язує своїх учнів, і не тільки своїх учнів, але й усіх нас, бути катехитами.

Бути катехитом – означає “передавати далі”.

Дозвольте мені пояснити.

Моєю вчителькою у 3 класі була пані Джеймс. Серед багатьох уроків, які вона навчила нас, було те, наскільки важливим є слухання. Вона зробила це через гру, відому як «Поламаний телефон». У цій популярній дитячій забаві гравці стоять у колі, перший гравець придумує коротку фразу і шепоче її у вухо наступного.

Другий гравець повторює фразу у вухо чергового гравця і так далі. Останній гравець вголос каже фразу, яка дійшла до нього. Суть гри полягає в тому, щоб порівняти, чи нагадує остання фраза першу, що може бути досить кумедно, коли це не відбувається (або через погані навички слухання, або коли хтось із гравців свідомо змінює фразу на половині шляху задля розваги!)
Деякі поширені фрази з цієї гри: «Коли я виросту, я хочу стати ліфтом», або «Найкращі чіпси – це шоколадні чіпси», або «Чи міньйони виглядали би смішними в контактних лінзах».

Якщо би ми пограли у цю гру, використовуючи біблійні фрази, деякі популярні фрази можуть бути: «Бог – це любов», або «Без Ісуса ми нічого не можемо зробити», або, для більшого азарту: «Бог бо так полюбив світ, що Сина свого Єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а жив життям вічним»(це найперший «великий» вірш з Біблії, який я вивчив у юності!).

Наша віра призначена для передачі від покоління до покоління. Дійсно, ми можемо судити про те, що робить парафію (або сім’ю, як домашню Церкву) успішною у цьому питанні, – це її здатність передавати віру від одного покоління парафіян до іншого, тобто від батьків – до своїх дітей, а, відтак, – до своїх онуків.

Дорогі катехити, починаючи новий катехитичний рік, я молюсь, щоб Святий Дух благословляв Вас і Ваше служіння у передаванні нашої віри в Ісуса Христа, який любить і піклується про нас, – нашим дітям, молоді та дорослим, яких Ви навчаєте, але також – власним дітям, родині та друзям.

Хай Господь Вас благословить!
У Христі,

Єпископ Давид Мотюк
Голова Патріаршої катехитичної комісії
Епарх Едмонтонський